•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

اتصالات پارچه ای

اتصالات پارچه ای

کاربرد: این نوع اتصالات جهت جذب حركت و لرزش در خطوط انتقال با فشار حداكثر 1/0 بار و در گستره دمایی 1100 درجه سانتیگراد می گردند.
شرح: نحوه انتخاب اتصال انعطاف پذیر به اندازه انتخاب سایر تجهیزات مرتبط مهم است. ما تولیدات خود را به دو گروه اصلی ارائه میکنیم:
نوع L برای هوا
نوع R برای گازهای ناشی از احتراق
با توجه به نوع اتصال تولیدات استاندارد ما در محدوده دمایی 50C تا 1100C کاربرد دارند. محدوده فشار قابل تحمل در اینگونه اتصالات 3000WG- تا 3000WG+ میباشد که ارتباط مستقیمی با حرارت سیستم دارد. برای فشارهای بالاتر ما از تولیدات خاص خود استفاده می کنیم.
نحوه جریان سیال، دما و فشار عوامل تعیین کننده در انتخاب اتصال انعطاف پذیر می باشند.

Categories

محصولات