نوعی اتصال انعطاف پذیر است که برای جذب حركت و لرزش در انواع داکتها با فشار حداكثر 5/0 بار و گستره دمایی 1100 درجه سانتیگراد استفاده می شود. تولیدات استاندارد شرکت در محدوده دمایی 50 تا 1100 درجه سانتیگراد و محدوده فشار قابل تحمل 5/0- تا 5/0+ بار کاربرد دارد که ارتباط مستقیمی با حرارت سیستم دارد. برای فشارهای بالاتر از تولیدات خاص خود استفاده می کنیم. نحوه جریان سیال، دما و فشار عوامل تعیین کننده در انتخاب اتصال انعطاف پذیر می باشند.

انواع اتصالات پارچه ای

  • نوع I : نصب به وسیله انواع کلمپ ها
  • نوع II : نصب به وسیله فلنج های متعامد جهت کاربرد در فشار مثبت
  • نوع III : نصب به وسیله فلنج های متعامد جهت کاربرد در فشار منفی
  • نوع IV : نصب به وسیله فلنج های موازی جهت کاربرد در فشار منفی، در محدوده دمایی بالا و با وجود ذرات معلق