آزمایشگاه ارتعاشات صنعتی ایران موفق به دریافت گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردید، که با دریافت این گواهینه قادر به ارائه خدمات ازمون بر روی مواد اولیه هم به داخل سازمان و هم به خارج از سازمان می باشد. این آزمایشگاه دارای دو بخش پلیمری و فلزی می باشد و به منظور کنترل بهتر بر روی روند آزمون ها هر بخش کارشناس مرتبط با نوع فعالیت  و مدارک مربوط به خود را دارد.   

مدارک بخش پلیمری

  • الزامات ISO/IEC17025
  • گواهینامه محاسبه عدم قطعیت به روش EUM
  • گواهینامه ممیزی داخلی  ISO/IEC 17025 از موسسه IMQ
  • گواهینامه ی کنترل داده های آماری با نرم افزار Minitab

مدارک بخش فلزی

  • الزامات ISO/IEC17025
  • گواهینامه ی کنترل داده های آماری با نرم افزار Minitab
  • گواهینامه  محاسبه ی عدم قطعیت به روش  EUM
  • گواهینامه ممیزی داخلی  ISO/IEC 17025 از موسسه IMQ
  • گواهینامه کالیبراسیون عمومی